Følg oss på Facebook
LinkedIn

Regelendringer knyttet til MVA håndtering
I forbindelse med at myndighetene  gjør noen endringer knyttet til håndtering av merverdiavgift  fra 1.1.2017, har det vært en del spørsmål fra våre kundene våre  på hvordan dette vil bli håndtert i deres NAV løsning.
Vi vil her ta frem noen av disse forholdene.

 
1.    Generell håndtering fra Microsoft / Pilaro

Når det kommer krav til endringer fra myndighetene vil Microsoft legges slike endringer inn i de NAV versjonene som de har vedlikeholdsavtale på.  I dag vil det være NAV2013 R2 og nyere.
De vil komme med tilpasningen litt før  den skal tre i kraft.  I dette eksemplet så vil MVA endringen formelt gjelde fra 1.januar (når det gjelder føringer), og fra 10.april når det gjelder innrapportering (innrapportering av første mva-periode for 2017).  Det er viktig at den ikke skal gjelde når en 10.februar 2017 rapporterer inn mva for 6.termin 2016.
Når vi får tilpasningene fra Microsoft vil vi teste gjennom disse, og så ta kontakt med kundene for å få gjennomført oppdateringen.    
Det vil påløpe en kostnad for deg som kunde basert på selve innleggelsen av funksjonalitet, ikke for utvikling hos Microsoft.
 
Dersom mulig, vil Pilaro se om vi kan levere tilsvarende løsning for eldre versjoner. Når det gjelder MVA så mener vi å kunne håndtere det, men det vil avhenge av omfanget av endringen.  
Det det vil komme en ekstra kostnad til de kundene dette gjelder.

 
2.       Prinsipp knyttet til nye mva koder.
 
Uttrekk fra Sticos sier litt om hva en må forvente å kunne rapportere på:
Skattedirektoratet har i samarbeid med Sticos utarbeidet en standard for mva-koder. De nye mva-kodene inngår i
prosjektet SAF-T (Standard Audit File - Tax) som er en standardisering av bl.a. mva-koder når regnskapet skal
utleveres elektronisk til skattemyndighetene under en kontroll.
 
Forslaget innebærer at de nye mva-kodene skal inngå i de regnskapsopplysninger som overføres til skattekontoret
under en kontroll. Dette kan løses enten ved at man benytter de nye kodene ved bokføringen, eller at
systemleverandøren har en løsning for kobling av kodene.
 
Mva-kodene er klargjort for den nye skattemeldingen for merverdiavgift. Det er lagt opp til en rekke nye mva-koder som følge av en økt detaljeringsgrad i skattemeldingen
 
 
Når det gjelder Microsoft Dynamics NAV så vil en fortsatt, gjennom MVA-Bokføringsoppsett, kunne definere mva-håndteringen som tidligere.
 
Vi vet p.t. ikke prinsippet som Microsoft kommer til å legge i løsningen, men siden det ikke skal være behov for at NAV må bruke andre koder (og det vil heller ikke være praktisk knyttet til f.eks. salg og kjøp av varer hvor en kun kan ha èn mva-kode på varen), så vil en forvente at det kommer en ny kolonne hvor en i dette oppsettet kan legge inn den nye MVA kode hver enkelt bokføringsoppsett skal kobles mot.  Og at denne så kan benyttes i SAF-T rapporteringen som også kommer.
Alternativt kan det være at de benytter feltene mva-beregningstype eller kurs for mva-oppgjør i en tilsvarende sammenheng.
Uansett vil dette være noe som må være på plass før en skal rapportere 10.april 2017 da det ikke gjelder selve bokføringen av transaksjonene.
 
 
 
 
3.       Prinsipp knyttet til ny skattemelding for merverdiavgift.
 
Uttrekk fra Sticos sier litt om hva en må forvente å kunne rapportere på:
 
Skattedirektoratet har utarbeidet ny skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen), som erstatning for dagens omsetningsoppgave.
 
Når det gjelder NAV så vil en fortsatt, gjennom mva-bokføringsoppsett, kunne definere mva-håndteringen som tidligere (se eksempel nedenfor).  
 
Vi vet p.t. ikke prinsippet som Microsoft kommer til å legge i løsningen, men siden dette kun gjelder selve rapporten NAV må kunne skrive ut for rapportering, så vil en forvente at det kommer en tilleggsrapport som tar utgangspunkt i mva-bokføringsoppsett som brukes.
Uansett vil dette være noe som må være på plass før en skal rapportere 10.april 2017 da det ikke gjelder selve bokføringen av transaksjonene.
 

4.       Prinsipp knyttet til omvendt avgiftsplikt ved innførsel av varer.
 
Uttrekk fra Sticos sier litt om hva en må kunne håndtere:
Det er vedtatt en ny ordning for innberetning, beregning og betaling av merverdiavgift ved innførsel av varer til
Norge.
Dette innebærer at merverdiavgiftspliktige næringsdrivende skal beregne omvendt avgift (reverse charge) ved
innførsel av varer og innrapportere dette i egne poster i den nye skattemeldingen for merverdiavgift. Dette er en
ordning vi allerede er kjent med fra kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet.
 
Det er den avgiftspliktige næringsdrivende som selv skal oppgi og beregne innførselsmerverdiavgiften.
Beregningsgrunnlaget for varer ved innførsel fastsettes etter Tolloven Kapittel 7, jf. Merverdiavgiftsloven § 4-11.
Det er ingen endringer i reglene om beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift. Det som er nytt er at
tolldeklarasjonen ikke lengre vil inneholde informasjon om innførselsmerverdiavgiften.
 
Fremgangsmåte ved beregning av innførselsmerverdiavgift
1. Sjekk at du har mottatt alle tolldeklarasjoner for perioden. Bruk den nye deklarasjonsoversikten fra Altinn,
der alle tolldeklarasjonene fremkommer.
2. Sjekk at tolldeklarasjonene er korrekte.
3. Finn riktig avgiftssats. Det kan være varer med ulik avgiftssats på samme tolldeklarasjon.
4. Beregn tollverdien.
5. Beregn grunnlaget for innførselsmerverdiavgift.
6. Regn ut merverdiavgiften ved hjelp av riktig grunnlag og avgiftssats.
 
Når det gjelder NAV så vil en gjennom mva-bokføringsoppsett  sette opp et nytt sett med koder på tilsvarende måte som en har vedr import av tjenester (dvs Snudd avregning).  Dette er det tatt høyde for i dag, og kan gjøres av selskapet selv.  Evt kan Pilaro bistå.  Dette er noe som må settes opp før en får de første transaksjonene som gjelder 2017.
 

Ved Import av tjenester benyttet en snudd avregning på selve fakturaen.   Når det gjelder varer så blir det litt annerledes:

-          På selve fakturaen skal en benytte mva-kode 21 som bare viser at dette er et grunnlagsbeløp.   Det skal ikke være med på mva-rapporteringen.     Det er også viktig å være oppmerksom på grunnlagsbeløpet på faktura kan avvike fra det som hentes fra tolldeklarasjon og rapporteres inn.   Det ser en godt i eksempelet fra Sticos. I NAV vil en kunne ha (som vist i eksempelet ovenfor) at kombinasjonen mva-bokføringsgruppe, firma = ikke plikt   og mva-bokføringsgruppe, vare = høy blir som i dag, men kobles mot mva-kode 21 i rapporteringen.

-          Når en henter ut tolldeklarasjonene for en periode må det skje en ekstra bokføring på finanskonto. En vil ha debit og kredit på samme konto, men legger inn bokføringsoppsett som dekker snudd avregning, og f.eks. kode 81 for høy sats.
Utfra anbefalingene i Sticos ovenfor så kan det være naturlig å ta ut tolldeklarasjonen fra Altinn når mva-perioden er avsluttet, og føre basert på denne. Dette bokføringsoppsettet må være på plass før 1.januar 2017, men det kan gjøres i dagens NAV.
 
Pilaro kan bistå med selve oppsettet av dette.

Kontakt Jon Fromreide på mail eller telefon 913 24 843